Játékszabály – Legyél a Hangszedő költője!

Hangszedő magazin ’Legyél a Hangszedő költője!’ című játék játékszabályzata

Hangszedő magazin · 2019. MÁRCIUS 29., PÉNTEK

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

 „Legyél a Hangszedő költője!” nyereményjáték (Játék) a Hangszedő Magazin (Szervező) által.

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.

A Játékot a Szervező a Hangszedő Facebook oldalon keresztül bonyolítja.

A Játékos a Hangszedő Magazin hivatalos Facebook oldalának kedvelésével, a megjelölt Facebook poszthoz tartozó kép kedvelésével és kizárólag a Játékos által írt vers elküldésével automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a kép kedvelése és a vers elküldése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Hangszedő Magazin vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játékosoknak a következő adatokat kell megadniuk: Facebook felhasználónév.

3. A játék menete

Azok a játékosok, akik a https://www.facebook.com/hangszedo/ címen elérhető, a Hangszedő Magazin hivatalos Facebook oldalát kedvelik, és a  „Legyél a Hangszedő költője” játékhoz megjelölt posztot kedvelik, továbbá a Hangszedő Magazin hivatalos Facebook oldalnak üzenetként elküldik a kizárólag a Játékos által írt verset, automatikusan részt vesznek a játékban.

Egy Játékos neve egyszer kerül be a játékba.

A Játék időtartama: A Játék 2019. 03. hónap 29. nap 12:00 perctől 2019. 04. hónap 10. nap 12:00 percig tart.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és az Eredményhirdetés időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

4. Az Eredményhirdetés időpontja: 2019. 04. hónap 11. nap 12:00 perc

A játék nyertese privát Facebook üzenetben kap értesítést, az értesítéstől számított 1 munkanapon belül válaszolnia kell üzenetben adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából.

5Nyeremény

A Szervező az alábbi nyereményt biztosítja:

1 db Papetri Paperworks füzet.

A nyeremény értéke: 1 800 Ft

A nyeremény készpénzre nem váltható.

Továbbá a nyeremény mellett a Szervező vállalja, hogy a nyertes Játékos versét a Hangszedő Magazin hivatalos oldalán bejegyzésként, illetve a Hangszedő Magazin hivatalos weboldalán bejegyzésként (www.hangszedomagazin.hu) publikálja.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· nem múlt el 18 éves;

· ha a Megbízott megkeresésére 1 munkanapon belül nem válaszol;

· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;

· ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A nyertes verset a Hangszedő szerkesztői szubjektív megegyezés alapján választják ki.

6. A nyertes értesítése

A nyertessel a kapcsolatfelvétel Facebook üzenet formájában zajlik (2019.04.11-én 19:00 óra után), melyre a nyertesnek az üzenet elolvasása után egy munkanapon belül választ kell adnia. A nyeremény átvételének részletei Facebook privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását neki megtagadni, pótnyertest hirdetni és a pótnyertest nyertességéről értesíteni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját a Szervező a Hangszedő Magazin Facebook közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb az eredményhirdetést követő 1 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: hangszedomagazin@gmail.com; ebben az esetben értesíti a pótnyertes nyertességéről.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Nyeremény utáni esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

7. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Hangszedő Magazin számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Szervező fenntartja a játékszabályzat változtatásának jogát.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

A Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hangszedo/).

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az Adatkezelő I. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy korlátozását.

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

Cím

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím

1530 Budapest, Pf. 5

Telefon

+36 1 391 1400

Telefax

+36 1 391 1410

E-mail

ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap

www.naih.hu

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az Ön személyes adatait lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: Főszerkesztők

Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.

Kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad az Ön által, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A megadott személyes adatok kezelői a Hangszedő Magazin főszerkesztői. A Szervező a Játék eredményhirdetéséül alapjául szolgáló adatlistát az Eredményhirdetést követően haladéktalanul megsemmisíti.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.